Pilar Hilarión
PH
Subdirectora
Es Subdirectora del Instituto Universitario Avedis Donabedian. Ha dirigido múltiples proyectos sobre sistemas de evaluación externa de la calidad y ha trabajado en diversas iniciativas para mejorar los programas de seguridad y de calidad dirigidas a las personas vulnerables en el ámbito de servicios sociales y de salud. Es evaluadora de la Joint Commission International para la acreditación de centros hospitalarios, de atención primaria y de continuidad de la atención. Ha dirigido proyectos de diseño de modelos y planes de atención, así como de diseño y evaluación de los indicadores de calidad de programas de atención domiciliaria integrada, atención sociosanitaria, o de salud mental y adicciones en los diferentes niveles de atención y grupos de edad. Ha desarrollado planes de calidad en todos los ámbitos de servicios sociales y de salud mental, así como implementación de proyectos colaborativos a gran escala para mejorar resultados de la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social o de mejora del bienestar emocional durante la hospitalización pediátrica. Tiene numerosas publicaciones y ha participado en diferentes proyectos de investigación. Es docente del Máster y Diploma de Posgrado en Gestión y metodología de la calidad y seguridad de la atención en salud.
Publicaciones destacadas

P Hilarión, D Koatz (2012) Guía para la integración laboral de personas con trastorno mental, Obra Social Fundación "la Caixa", Obra Social "la Caixa" (ed.), p. 308, Barcelona: Obra Social "la Caixa", pdf

P Hilarión, E Herrera, D Koatz, M Urmeneta (2011) Miremos por sus derechos, con ojos de niño. La voz de la infancia en el hospital. Propuesta de recomendaciones para profesionales y gestores, p. 177, Barcelona: Obra Social "la Caixa"

P Hilarión, R Sunol, O Groene, P Vallejo, E Herrera, RM Saura (2009) Making performance indicators work: The experience of using consensus indicators for external assessment of health and social services at regional level in Spain, Health Policy 90(1), p. 94-103, url, doi:10.1016/j.healthpol.2008.08.002

P Hilarión, M Miró, A Salvà, R Sunol (2006) Serveis sociosanitaris: indicadors per mesurar els criteris de qualitat de l'atenció al pacient i a la família(Planificació i avaluació sanitàries 2), p. 118, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. Pla Director Sociosanitari, pdf

Publicaciones

R Sunol, P Hilarión (2021) Promoció de l’autonomia i de l’atenció a les persones amb suport de llarga durada a l’entorn comunitari a Catalunya. Recomanacions per impulsar el nou model. Informe executiu (Papers 32), p. 26, url

Diputació de Barcelona, P Hilarión, E Herrera, C Salrach-Arnau, M Aparicio-Betancourt (2021) Model del servei d'atenció domiciliària infantil 0-3 anys (SAID), p. 132, url

European Social Network (ESN), P Hilarión (2021) Puting Quality First. Contracting for Long-Term Care, p. 34, pdf

C Salrach-Arnau, M Juan-Serra, E Herrera-Cardenal, JM Miralles De Imperial-Llobet, J Alabró-Grabulosa, P Hilarión (2020) Evaluación de la percepción de las personas atendidas por el nuevo modelo de atención domiciliaria integrada: Superislas, I Congreso Virtual SECA, p. 434, pdf

European Social Network (ESN), P Hilarión (2020) Investing in Social Services, investing in Europe, p. 38, url

P Hilarión, D Koatz, Pere Bonet, Jordi Cid, Immaculada Pinar, Jose M. Otín, Mireia Espallargues, Cristina Molina, R Sunol (2020) Implementation of the individual placement and support pilot program in Spain, Psychiatric Rehabilitation Journal 43(1), p. 65-71, url, doi:10.1037/prj0000398

R Sunol, P Hilarión, JC Contel Segura, D Rusines (2019) Developing the model for integrated care for homecare in Catalonia (ISQUA19-ABS-1915), Int J Qual Health Care

P Hilarión, C Orrego (2018) Guía de presencia de los padres en Unidades especiales UCI, p. 58, doi:10.26380/fadq.org/0003-18

P Hilarión, C Orrego (2018) Guía sobre la transición desde los cuidados sanitarios pediátricos a los de adultos en pacientes con enfermedades crónicas, Instituto Universitario Avedis Donabedian - Universitat Autònoma de Barcelona y Fundación Bancaria ”la Caixa” (ed.), p. 42, doi:10.26380/fadq.org/0005-18

P Hilarión, C Orrego (2018) Guía para el manejo del dolor en pequeños procedimientos en pediatría, p. 54, doi:10.26380/fadq.org/0004-18

P Hilarión, C Orrego (2018) Guía de soporte emocional para niños y adolescentes en situación de enfermedad avanzada y fin de vida, p. 48, doi:10.26380/fadq.org/0002-18

P Hilarión, C Orrego (2018) Guía de valoración emocional y acompañamiento en pediatría, p. 60, doi:10.26380/fadq.org/0001-18

P Hilarión (2017) Peer Review on ‘Germany’s latest reforms of the long-term care system’ - Peer Country Comments Paper: Spain (2018), p. 20, pdf

R Sunol, D Koatz, P Bonet, P Hilarión (2017) Mental Health Social inclusion through Job Placement: Implementing IPS in Spain, Int J Qual Health Care 29(suppl_1), p. 60-60, Oxford University Press, url, doi:10.1093/intqhc/mzx125.97

D Koatz, P Hilarión, P Bonet, R Sunol (2016) Integrated care for mental health social inclusion through job placement: Implementing IPS in Spain, International Journal of Integrated Care 16(6), p. 207, Ubiquity Press, url, doi:10.5334/ijic.2755

A Fioritti, T Burns, P Hilarión, J van Weeghel, C Cappa, R Sunol, E Otto (2014) Individual placement and support in Europe., Psychiatric rehabilitation journal 37(2), p. 123-128, pubmed, doi:10.1037/prj0000065

P Hilarión, D Koatz (2012) Guía para la integración laboral de personas con trastorno mental, Obra Social Fundación "la Caixa", Obra Social "la Caixa" (ed.), p. 308, Barcelona: Obra Social "la Caixa", pdf

A Avellaneda, E Herrera, A Lázaro, G Torrens, M Torredeflot, P Hilarión (2012) Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l'adolescència, Col·lecció Infància i Adolescència Col·lecció, p. 219, Barcelona: Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), pdf

P Hilarión, E Herrera, M Urmeneta, D Koatz, M Urmeneta (2011) Miremos por sus derechos, con ojos de niño. La voz de la infancia en el hospital. Guía para niñas y niños hospitalizados, Obra Social "la Caixa" (ed.), Obra Social "la Caixa"

P Hilarión, E Herrera (2011) Manual de qualitat del servei bàsic d'ajuda a domicili, Diputació de Barcelona (ed.), p. 135, Diputació de Barcelona, url

P Hilarión, E Herrera, D Koatz, M Urmeneta (2011) Miremos por sus derechos, con ojos de niño. La voz de la infancia en el hospital. Propuesta de recomendaciones para profesionales y gestores, p. 177, Barcelona: Obra Social "la Caixa"

D Robles, C Orrego, P Moreno, P Hilarión, N Mora, J Baneres (2011) Estudi observacional descriptiu sobre caigudes i factors de risc en hospitals d’aguts i centres sociosanitaris a Catalunya. Té sentit un abordatge comú entre nivells assistencials?, Annals de Medicina 94(2), p. 57-59, pdf

S Àngel, P Cabiscol, X Canals, J Escolà, A Finet, I Garcia, J L Gil, P Hilarión, E Llovera, L Martí, J Mir, N Montañola, M A Ortega, M Platas, M Ràmia, S Rodríguez, X Vidal, M Vilella (2010) Indicadors de qualitat: serveis de centres residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens o generalitzat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya. Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ed.), p. 108, Generalitat de Catalunya. Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, url

P Hilarión, H Aguado, I Bullich, X Busquet, J M Busquets, M Busquets, G de Febrer, Diestre G., E Herrera, P Loncán, M Ruiz, M A A Sabé (2010) Col·lecció de guies de bona pràctica per a l'àmbit sociosanitari Col·lecció, p. 359, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, Pla Director Sociosanitari, pdf

P Hilarión, O Arenas, M Bargalló, J Barrena, A Caballero, A Calvo, X Canals, A Cohi, J Collado, M J Delor, J Escolà, M T Farrés, C Ferré, N Fornales, M Garcia, I Gonzalez, I Llorens, A Longan, R Nieva, X Oliver, Ll. Pérez, I Pinar, J Plans, S Prat, T Rivas, F Ruiz, M A Ruiz, P Sala, S Sánchez, J M Segura, M Mateu, F Sogas, M C Sureda, A Tomàs, R Turull, G Vázquez, R Vega, F Villegas (2010) Indicadors de qualitat: serveis prelaborals per a persones amb malaltia mental Col·lecció, p. 108, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, C Baró, X Canals, L Cañada, C Celada, T Elorduy, M del M Flores, I Garcia, D Garriga, JLl Gil, M González, E Grande, A Guillén, E Herrera, I Mancarulla, L Marti, M Mola, M Monfull, E Pla, M Roca, I Ródenas, A Rodríguez, P Romero, S Sala, M Tardágula, N Ticó, E Valls, C Vila, R Zamora, S Àngel, P Cabiscol, J Escolà, A Finet, E Llovera, J Mir, N Montañola, M A Ortega, M Platas, Ràmia. M., S Rodriguez, X Vidal, M Vilella (2010) Indicadors de qualitat: serveis de centres residencials per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport extens o generalitzat 5, p. 136, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania

P Hilarión, O Groene, J Colom, RM Lopez, R Sunol (2010) Results of a sector-wide quality improvement initiative for substance-abuse care: an uncontrolled before-after study in Catalonia, Spain, Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 5(1), p. 26, url, doi:10.1186/1747-597X-5-26

P Hilarión, A Menéndez, D Lorente, A Rafel, X Iglesias, C Sánchez, J Pasquina, P Serra, T Bernúdez, P Aragüe, A Diaz, L Marti, M Carrera, N Vallverdú, B Rifà, J M Lluch, M Acosta, E Pedrol, M Garcia, N Farrès, P Molins, N Méndez, M C Peñalver, X Canals, E Herrera, N Andreu, C Verdera, E Sala, V Saura (2010) Bones pràctiques: recursos residencials per a persones afectades per VIH/sida amb dificultats per a la inclusió social. Col·lecció, p. 213, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, M Montull, J Pascual, P Romero, D Garriga, N Ticó, R Zamora, C Celada, J A Jiménez, B Sánchez, M Soler, M Bargalló, C Clos, A Betriu, G Vázquez, T Rodríguez, A Guillén, V Umaña, E De la Peña, N Santamaria, A Vide, N Ollé, N Español, L Cañada, T Elorduy, T Nisarre, C Basil, J Latorre, M Torrella, E Grande, R Fernández, A Gil, M Solans, E Herrera, J M Colón, X Cardona (2010) Bones pràctiques: serveis residencials per a persones amb discapacitat física. Col·lecció Eines, 7 Col·lecció, p. 178, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, J M Aliaga, I Ancizu, R Andreu, P Ardite, X Canals, T Casino, V Coll, T Elorduy, M J Escudé, M J Felipe, C Fernandez, N Ferrer, N Girbau, S Gonzalez, M J Guarino, E Herrera, M Luqui, M Muñoz, C Oliete, M C Peñalver, R Rodés, E Segalà, C Soto, C Vidal, P Vilagrasa (2010) Indicadors de qualitat: serveis de centres de dia per a gent gran 8, p. 116, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, O Arena, M Bargalló (2010) Diseño de Indicadores de Calidad. Servicios prelaborales para personas con discapacidad física con necesidad de soporte externo o generalizado, p. 108, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de d'Acció Social i Ciutadania

P Hilarión, J M Aliaga, I Ancizu, R Andreu, P Ardite, I Barrachina, A Calvo, H Camell, M Campi, E Campmol, X Canals, V Coll, T Elorduy, M J Escudé, M J Felipe, N Ferrer, N Girbau, E Herrera, M Muñoz, A Ollé, C Osul, M C Peñalver, R Rodés, J M Saladrich, C Sanz, E Segalà, C Soto, G Vázquez, F Vélez, C Vidal, P Vilagrasa (2010) Indicadors de qualitat: serveis residencials assistits per a gent gran 7, p. 114, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión (2009) Indicadors de qualitat: llars residència i pisos amb suport per a persones amb sida Col·lecció, p. 99, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, R Sunol, O Groene, P Vallejo, E Herrera, RM Saura (2009) Making performance indicators work: The experience of using consensus indicators for external assessment of health and social services at regional level in Spain, Health Policy 90(1), p. 94-103, url, doi:10.1016/j.healthpol.2008.08.002

P Hilarión, A Molina, F Sogas Casanova, F Muñoz Crespo, F Villegas, G Vázquez, J Salló Martí, J Masip, M Blanch, M Montio, M Movilla Lechuga, M Delgado Hernando, N Vila i Mumbrú, N García, P Vallejo, T Marfull, T Tina Ureña, X Canals (2009) Indicadors de qualitat: clubs socials per a persones amb malaltia mental 3, p. 168, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión, J C Vernet, P Martí, M L Marín, O Gárate, J A Sales, M Cervantes, M Roig, T Batanás, A Tort, E Martos, M Acosta, E Bartolomé, A Rodríguez, M Tudela, N Méndez, I Garcia, X Canals, E Herrera, F Esquivias, M A Aimmée, O Escullies (2009) Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències. Col·lecció Eines, 3, Col·lecció Eines Col·lecció, p. 136, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

P Hilarión (2008) Protocol per a l'aplicació de criteris de cribratge abans d'iniciar un procés d'incapacitació, Col·lecció Eines 1, p. 60, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, pdf

M Alay, C Capdevila, T Casassin, A Catalán, E Esteve, M J Gaspar, T Gonzalez, P Hilarión, C Lacasa, M Lopez, M March, E Mariño, L Mendarté, M D Navarro, A Prat, N Rams, M E Rey (2008) Recomanacions per a la prevenció dels errors de medicació, p. 44, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut

P Hilarión, M Miró, A Salvà, R Sunol (2006) Serveis sociosanitaris: indicadors per mesurar els criteris de qualitat de l'atenció al pacient i a la família(Planificació i avaluació sanitàries 2), p. 118, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. Pla Director Sociosanitari, pdf

P Hilarión, A Vilaró (2006) Avaluació externa de la qualitat de les entitats tutelars de Catalunya: indicadors d'avaluació de qualitat, p. 50, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família, pdf

P Hilarión, P A Soler, J Gascón (2005) Recomendaciones terapéuticas en los trastornos mentales, Recomendaciones terapéuticas en los trastornos mentales, Barcelona: Ars Médica

R Sunol, Paula Vallejo, Juan Manuel Beltrán, P Hilarión, J Baneres, C Orrego (2005) Derechos de los pacientes en los principales sistemas de acreditación hospitalaria, Revista de Calidad Asistencial 20(6), p. 343-352, url, doi:10.1016/S1134-282X(05)70775-2

J M Bernal, M Campubrí, M Cervantes, M Fernández-Marban, E Font, R García, J M Giralt, E González, I Grau, P Hilarión, C Hita, C Jacobo, M Julià, G Lana, D Lascorz, F Masgoret, J Pi, G Pifarré, E Recuero, A Roca, E Rovira, M Ruiz, A Ruiz, J A Sáez, J A Sales, E Serrats, S Vila (2005) Manual de recomanacions de bones praxis. Llars residències per a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental. (Documents de suport. Bones praxis: 1), p. 114, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família, pdf

P Hilarión (2005) Millora de la coordinació entre entitats tutelars i entitats proveïdores de serveis: anàlisi de la situació i proposta de recomanacions 2, p. 39, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família, ICASS, pdf

M Campubrí, M Cervantes, E Cucurella, M Fernández-Marban, R García, J M Giralt, C Gisbert, I Grau, P Hilarión, C Hita, M Julià, G Lana, D Lascorz, F Masgoret, J Pi, G Pifarré, E Recuero, A Roca, E Rovira, M Ruiz, A Ruiz, J A Sáez, J A Sales, E Serrats, S Vila (2005) Avaluació externa de qualitat dels centres de l'ICASS: àrea de serveis. Llars residències per a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental: indicadors d'avaluació de qualitat, p. 52, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família. Fundació Avedis Donabedian, pdf

R Sunol, P Hilarión (2004) Avaluació externa de la qualitat dels centres d'atenció i seguiment en drogodependències: Centres d'Atenció i Seguiment del Bages, ALTHAIA, Hospital de Sant Joan de Déu, Manresa, p. 46

P Hilarión (2004) La calidad que no se da. Reducción de errores y mejora de la seguridad en el ámbito asistencial XXIII, Asociación Española de Enfermería Docente AEED

J Bagué, E Cucurella, C Elies, E Fernández, J Gonzalo, M Grau, M J Iglesias, R Lunas, M Milian, A Molina, E Morales, J Pallejà, E Ràfols, A Rovira, C Sanrama, A Rodríguez, E Rodríguez, J Tresserras, A Vilaró, A Vives, P Hilarión, R Sunol (2002) Avaluació externa de la qualitat de les entitats tutelars de Catalunya. Indicadors d'avaluació de qualitat, p. 58, Generalitat de Catalunya; Departament de Benestar Social, url

A Cervera, E Zafra, G Gómez, M I Calonge, C Gómez, A M García, C Masip, C Palazón, M Moltó, M Vallina, J Torregrosa, P Castro, F Donoso, M C Lagila, J A Gallego, A Cuenca, A M Martínez, D Garcia, R Sunol, P Hilarión (2002) Indicadores para la mejora de la atención residencial. Residencias de personas mayores de la Comunidad Valenciana, p. 110, Conselleria de Benestar i Serveis Socials, pdf

P Hilarión (2002) Avaluació externa de la qualitat dels centres d'atenció i seguiment en drogodependències: informe del sector, p. 90

A Aparicio, B Besses, A Camino, A Fornós, A Luna, E Morell, M A Robert, C Ruiz, P Hilarión (2001) Avaluació externa de qualitat dels centres de l'ICASS. Àrea de serveis: centres de desenvolupament infantil i atenció precoç. Indicadors d'avaluació de qualitat, p. 59, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social

M J Arqué, M Pueyo, E Bartolomé, J Caldera, P Montero, J Cañellas, M Cervantes, P Cornelles, F Esquivias, M A Aimmée, P Gascón, N Martí, M Roig, C Iniesta, S Meroño, S Morral, M Mompín, N Ribot, M Tudela, G Maude, J Vilanova, P Martí, J Marín, P Hilarión, FAD (2001) Catàleg de serveis bàsics dels centres residencials per a persones amb drogodependències; comunitats terapèutiques i pisos de reinserció. Document de suport serveis núm 2, p. 53, Departament de Benestar Social. Generalitat de Catalunya, pdf

P Hilarión (2000) Avaluació externa de qualitat dels centres de l'ICASS. Àrea de serveis: cases d'acolliment per a dones maltractades. Indicadors d'avaluació de qualitat, p. 42, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social

P Hilarión, FAD (2000) Recomanacions per a l'elaboració dels plans de millora contínua de residències assistides per a la gent gran. Indicadors d'avaluació de qualitat, p. 33, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social

P Hilarión (1999) Avaluació externa de qualitat dels centres de l'ICASS. Àrea de serveis: centres de disminuïts psíquics. Indicadors d'avaluació de qualitat, p. 44, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social, url

P Hilarión (1996) La aportación de otras ciencias en la formación en investigación del futuro profesional de enfermería. Investigación: el diálogo de enfermería con otras ciencias, EUNSA

P Hilarión (1990) Sistema de información para la gestión de enfermería en el hospital: Hacia una mejora en el proceso de gestión, Hospital 2000 4

G J Lerma, P Hilarión (1982) Atención Integral de los Problemas Cardiovasculares, Universidad del Valle. Facultad de la Salud (Colombia)

Back to Top
Looking for escort service in London? check london escorts

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies